Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и
ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими
групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

 

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на
уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна
среда.

 

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на
умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на
електронно съдържание и др.).

 

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

https://www.mon.bg/bg/100925

 

За учебната 2021/2022 година  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в следните дейности:

 • Дейност 1 - осигуряване на устройства за учители и ученици, с цел подобряване условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 2 - обучение на ученици. Тема: "Работа в електронна среда Microsoft Teams". Продължителност на обучението 4 учебни часа.
 • Дейност 3 - обучение на педагогически специалисти. Продължителност на обучението 6 академични часа. Тема " Дистанционно преподаване и обучение - среди за присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Принципи. Функциониране."
 • Дейност 4 - обучение на родители. Продължителност на обучението 2 астрономически часа. Тема на обучението ""Работа в  Microsoft Teams"                 
 •  
 • За учебната 2022/2023 година  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в следните дейности:

 • Дейност 2 - обучение на ученици в I клас. Тема: "Работа в  Microsoft Teams". Продължителност на обучението 4 учебни часа. Ръководител на групите - Вергиния Младенова. 

  Първокласниците са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.  С включването в обучения на първокласницитe се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

 • Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. 

  Възможност, която се предоставя на ученици с направен голям брой отсъствия от училище да получат допълнително консултиране от учители с цел подпомагането им в усвояването на пропуснатия учебен материал.

      - Г-жа Елисавета Томчева и г-жа Антоанета Минкова - учители по български език и литература  ще работят с по двама ученици от 6 и 7 клас , които отговарят на критериите.

     - Г-жа Иванка Китова - учител по математика ще работи с двама ученици от 7 клас  
 • Учениците ще получат допълнително обучение по БЕЛ и математика. Обучението се осъществява индивидуално, програмата е разработена  на ниво ученик. Продължителност на обучението 20 учебни часа.

 • ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ с проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец
 • За учебната 2023/2024 година  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в следните дейности:

 • Дейност 2 - обучение на ученици в I клас. Тема: "Работа в  Microsoft Teams". Продължителност на обучението 4 учебни часа. Ръководител на групите - Вергиния Младенова. 

  Първокласниците са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.  С включването в обучения на първокласницитe се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

 • Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. 

  Възможност, която се предоставя на ученици с направен голям брой отсъствия от училище да получат допълнително консултиране от учители с цел подпомагането им в усвояването на пропуснатия учебен материал.

  Учениците ще получат допълнително обучение по БЕЛ и математика, с ръководители - Ел. Томчева, Ант. Минкова, Ив. Китова и Ир. Кирилова.. Обучението се осъществява индивидуално, програмата е разработена  на ниво ученик. Продължителност на обучението 20 учебни часа.