Дейности по план - прием след VII клас за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед  на началника на РУО – София-област ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Костенец е определено за приемане на  документи за участие в класирането (т.нар. училище-гнездо) при осъществяване на държавния прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 2024-2025г.

График в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец за прием на документи за участие в първи/трети етап на класиране :

дата

час

08.07.2024г. - понеделник

08.00 – 17.00 часа

09.07.2024г. - вторник

08.00 – 17.00 часа

10.07.2024г. сряда

08.00 – 17.00 часа

26.07.2024г. - петък

08.00 – 17.00 часа

29.07.2024г. - понеделник

08.00 – 17.00 часа

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

Вид дейност

Срок

(посочените периоди касаят само работни дни)

1 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас. 01 - 16 февруари 2024 г.
2 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 - 21 май 2024 г.
3 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите. 21 - 31 май 2024 г.
4 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

19 юни 2024 г., 09:00 часа
21 юни 2024 г., 09:00 часа
20 юни 2024 г., 09:00 часа
6 Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Музика и физическо възпитание и спорт
  • Физическо възпитание и спорт

24 юни 2024 г., 09:00 часа
25 юни 2024 г., 09:00 часа
25 - 26 юни 2024 г.
26 - 27 юни 2024 г.
7 Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

08  - 10 юли 2024 г.

10

Обявяване на първи етап на класиране.

до 12 юли 2024 г.

11

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 15 - 17 юли 2024 г.

 

12

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

до 19 юли 2024 г.

13

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22 - 24 юли 2024 г.

14

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

15

Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

16

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

до 30 юли 2024 г.

17

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

18

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

 до 02 август 2024 г.

19

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06 август 2024 г.

20

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

21 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08 - 09 август 2024 г.
22 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г.
23 Попълване на свободните места след четвъртия етап определя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24 Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО до 14.09.2024 г. вкл.